ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะนิสิต นักวิจัย และคณาจารย์ นำโดย รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี ได้ศึกษาดูงานบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

190 Views  | 

ในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 คณะนิสิต นักวิจัย และคณาจารย์ นำโดย รศ. ดร. มนตรี สว่างพฤกษ์ คณบดีสำนักวิชาวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยสิริเมธี ได้ศึกษาดูงานบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) เพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

โดย LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) หรือ ก๊าซมีเทนเหลว หรือก๊าซธรรมชาติเหลว ที่ -160 องศาเซลเซียส เป็นก๊าซที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ไม่เป็นพิษ ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน และเป็นก๊าซที่มีคุณภาพสะอาดมาก ถูกทำให้บริสุทธิ์และแปรสภาพจากก๊าซเป็นของเหลวที่ความดันบรรยากาศ ทำให้มีปริมาตรลดลงประมาณ 600 เท่าของสถานะก๊าซ ซึ่งสะดวกต่อการขนส่งทางเรือ ... LNG จะถูกกักเก็บและนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อให้กลับสู่สถานะก๊าซเช่นเดิมโดยการแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำทะเล ก่อนส่งไปยังระบบท่อส่งก๊าซต่อไป
โดย บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) และสถาบันวิทยสิริเมธี ได้มีบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อวิจัยและพัฒนา Carbon Nanotubes (CNTs) ที่ผลิตจาก LNG ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 2564 ในปัจจุบันทั้งสองหน่วยงานได้ประยุกต์ใช้งาน CNTs ในเทคโนโลยีกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคต
https://www.youtube.com/watch?v=pLCeNn8SNfM

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy