Patents

 

 
 
เข้าสู่เว็บไซต์สำหรับค้นหาสิทธิบัตร

Patents

 

ลำดับ

เลขที่คำขอ

รับสิทธิบัตร

ชื่อแสดงถึงการประดิษฐ์/การออกแบบผลลิตภัณฐ์ผู้ขอรับสิทธิบัตร
11601000525ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดแบบกระดุมของแท่งนาโนแมงกานีสไดออกไซด์ที่ผสมกับแผ่นนาโนคาร์บอนผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ
21601000526ลิเทียมแมงกานีสแบตเตอรี่ที่ใช้แผ่นนาโนคาร์บอนเป็นวัสดุนำไฟฟ้าในขั้วไฟฟ้าแคโทดผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ
31601000749ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดชนิดอสมมาตรที่ใช้นิกเกิลไฮดรอกไซด์และกราฟีนแอโรเจลเจือไนโตรเจนเป็นขั้วไฟฟ้าผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวพิชามญชุ์ ศิริสินอุดมกิจ นายภาวินทร์ เอี่ยมประเสริฐกุล นางสาวอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์
41601000750ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดแบบสมมาตรของเส้นใยขนาดนาโนโคบอลต์แมงกานีสออกไซด์ที่สังเคราะห์ได้จากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่งผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายธนัท เพชรทอง
51601000751ลิเทียมซัลเฟอร์แบตเตอรี่จากวัสดุซัลเฟอร์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุนาโนคาร์บอนผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ
61601000850ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดแบบกระดุมของแผ่นนาโนโคบอลต์ไฮดรอกไซด์เจือโลหะเงินผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวมนทกานต์ สุขสมบูรณ์ นายจักรกริช ขันติโล
71601000851แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมโคบอลต์ที่ใช้แผ่นนาโนคาร์บอนเป็นวัสดุนำไฟฟ้าในขั้วไฟฟ้าแคโทดผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล
8 1601000852แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนฟอสเฟตที่ใช้แผ่นนาโนคาร์บอนเป็นวัสดุนำไฟฟ้าในขั้วไฟฟ้าแคโทดผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล
9 1601000853แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมนิคเกิลแมงกานีสโคบอลต์ที่ใช้แผ่นนาโนคาร์บอนเป็นวัสดุนำไฟฟ้าในขั้วไฟฟ้าแคโทดผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล
10 1601000854ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดแบบสมมาตรของรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์แอโรเจลที่เจือไนโตรเจนชนิดเกลือหลอมเหลวเป็นอิเล็กโทรไลต์ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายภาวินทร์ เอี่ยมประเสริฐกุล นางสาวอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์
 111601000855 ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดแบบอสมมาตรของแผ่นนาโนแมงกานีสออกไซด์จากกระบวนการเคลือบแบบพอกพูนด้วยไฟฟ้ากับกราฟีนแอโรเจลที่เจือไนโตรเจน ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายภาวินทร์ เอี่ยมประเสริฐกุล นางสาวอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์ 
12 1601000878ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดชนิดสมมาตรจากเส้นใยนาโนแมงกานีสออกไซด์เป็นขั้วไฟฟ้าผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวพรรณศิริ สุขท่า 
131601000880 ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดชนิดสมมาตรที่ใช้โคบอลต์ไฮดรอกไซด์เป็นขั้วไฟฟ้าที่สร้างประจุด้วยแสง ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายศรันย์ กาฬะสิน ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล 
141601000895 ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิกที่ถูกเคลือบบนวัสดุการฟีนที่เจือไนโตรเจน ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์ นายภาวินทร์ เอี่ยมประเสริฐกุล 
15 1601001149ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดที่ใช้อะดาแมนเทนและอะดาแมนเทนเจือออกซิเจนเป็นขั้วไฟฟ้า ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายชาญ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล ดร.กนกวรรณ กองพัฒน์พาณิชย์ 
16 1601001280ลิเทียมซัลเฟอร์แบตเตอรี่จากวัสดุซัลเฟอร์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยกราฟีนแอโรเจลที่เจือไนโตรเจน ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวศิริรุ่ง แก้วเรือง นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญนายภาวินทร์ เอี่ยมประเสริฐกุล นางสาวอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์ 
171601002480 กระบวนการเตรียมวัสดุนาโนกราฟีนจากถ่านหุงต้ม ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ 
181601002482 กระบวนการผลิตพอลิเมอร์คอมโพสิทชนิดพอลิโพรพิลีนที่มีวัสดุเสริมแรงซิลิกอนไดออกไซด์-อะมิโนเอทิล-อะมิโน-โพรพิล-ไตรเมทอกซีไซเลน-กราฟีนออกไซด์ ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายภาณุพงศ์ กลั่นบุศย์ นางสาวพรรณศิริ สุขท่า 
191601004204 ลิเทียมซัลเฟอร์แบตเตอรี่จากวัสดุซัลเฟอร์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุนาโนคาร์บอนสองชั้น ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นางสาวพรรณศิริ สุขท่า นางสาวศิริรุ่ง แก้วเรือง นางสาวมนทกานต์ สุขสมบูรณ์ 
20 1601004174ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดที่ใช้ออกซิไดซ์คาร์บอนดำเป็นวัสดุกักเก็บพลังงานในสารละลายอิเล็กโทรไลต์ชนิดของเหลวไอออนิก ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นางสาวพรรณศิริ สุขท่า 
21 1701001497แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมซัลเฟอร์ที่ใช้วัสดุซัลเฟอร์ผสมกราฟีนแอโรเจลเจือไนโตรเจนเป็นขั้วไฟฟ้าแคโทดและใช้คาร์บอนไนไตรด์เป็นแผ่นคั่นกลางเพื่อการดูดซับพอลิซัลไฟด์ ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล 
22 1701001498อุปกรณ์กักเก็บพลังงานแบบผสมที่ใช้วัสดุกราฟีนแอโรเจลเจือไนโตรเจนและลิเทียมเป็นขั้วลบและวัสดุถ่านกัมมันต์เป็นขั้วบวก ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม 
23 1701001536แบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ที่ใช้กระดาษเส้นใยนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นแผ่นคั่นกลาง ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวศิริรุ่ง แก้วเรือง นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ 
24 1701001574ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดที่สร้างประจุไฟฟ้าด้วยแสงที่มีโคบอลต์ไฮดรอกไซด์และออกไซด์เป็นขั้วไฟฟ้าและสารประกอบไอออนิกเหลวเป็นอิเล็กโทรไลต์ ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายศรันย์ กาฬะสิน นางสาวมนทกานต์ สุขสมบูรณ์ 
25 1701001960ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดที่ใช้แมงกานีสออกไซด์ต่างสัณฐานเป็นขั้วไฟฟ้า และใช้สารละลายโซเดียมซัลเฟตเป็นอิเล็กโทรไลต์ ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายชาญ ตั้งกาญจนาเวฬุกุล นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม 
26 1701002441การสังเคราะห์วัสดุกราฟีนและกราฟีนออกไซด์โดยการเจือหมู่ออกซิเจนด้วยน้ำผ่านกระบวณการเคลือบโดยไอเชิงเคมี ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายแสงชัย ศราวุธานุกูล นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม 
27 1701002553กระบวนการผลิตตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของวัสดุนาโนแมงกานีสออกไซด์ผสมกราฟีนออกไซด์แอโรเจลเจือไนโตรเจน ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายณัฐพล มา นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม 
28 1701003053การสังเคราะห์วัสดุราฟีนออกไซด์จากเอทิลแอลกอฮอล์และเจือหมู่ออกซิเจนด้วยน้ำ ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายแสงชัย ศราวุธานุกูล นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม 
29 1701003167กระบวนการสังเคราะห์แมงกานีสออกไซด์โครงสร้างแบบแผ่นเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในขั้วแคโทดของแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมออกซิเจน ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวสรชา โกษาแสง นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นายภาสวิชญ์ เวือมประโคน 
30 1701003180แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมซิลิกอนที่ใช้วัสดุซิลิกอนผสมรีดิวซ์กราฟีนออกไซด์เป็นขั้วแอโนด ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล 
31 1701003715แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนที่ใช้แอโรเจลสามมิติของท่อนาโนคาร์บอนผสมกราฟีนเป็นขั้วไฟฟ้าแอโนดผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวชลิตา อภิรักษ์อร่ามวง นายสุทธิรักษ์ เสลาลักษณ์ นาวสาวพรรณศิริ สุขท่า นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล
32 1701004107การสังเคราะห์วัสดุกราฟีนออกไซด์จากแอลกอฮอล์ชนิดโพรพานอลและเจือหมู่ออกซิเจนด้วยน้ำผ่านกระบวณการเคลือบโดยไอเชิงเคมีผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายแสงชัย ศราวุธานุกูล นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม
33 1701004117กระบวนการผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ที่ใช้คาร์บอนกัมมันต์จากกากกาแฟเป็นแผ่นคั่นกลางผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวศิริรุ่ง แก้วเรือง นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ
34 1701004569แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมซัลเฟอร์ที่ประกอบด้วยวัสดุซัลเฟอร์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยคาร์บอนกัมมันต์จากถ่านไม้ยูคาลิปตัสและแผ่นคั่นจากกระดาษเส้นใยนาโนคาร์บอนที่ถูกเคลือบด้วยวัสดุกราฟีนออกไซด์และกราฟีนจากถ่านไม้ยูคาลิปตัสผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ นางสาวศิริรุ่ง แก้วเรือง
35 1701005094กระบวนการสังเคราะห์วัสดุนาโนกราฟีนออกไซด์เจือไนโตรเจนจากปิโตรเลียมโค้กผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายจักรกริช ขันติโล นางสาวพรรณศิริ สุขท่า นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ นางสาวอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์ นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นางสาวมนทกานต์ สุขสมบูรณ์ ดร.คมกริช สุทธิพรพาณิชย์ ดร.สุวัฒน์ สูงเลิศส่งฟ้า
36 1701005098กระบวนการสังเคราะห์วัสดุนาโนกราฟีนออกไซด์เจือซัลเฟอร์จากปิโตรเลียมโค้กผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายจักรกริช ขันติโล นางสาวพรรณศิริ สุขท่า นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ นางสาวอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์ นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นางสาวมนทกานต์ สุขสมบูรณ์ ดร.คมกริช สุทธิพรพาณิชย์ ดร.สุวัฒน์ สูงเลิศส่งฟ้า
37 1701006469กระบวนการผลิตผงถ่านกัมมันต์จากข้าวสายพันธุ์หอมมะลิ สายพันธุ์สังข์หยด สายพันธุ์แดงหอม สายพันธุ์ญี่ปุ่นและสายพันธุ์ข้าวเหนียวผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายณัฐพล มา นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวสรชา โกษาแสง นายจักรกริช ขันติโล
38 1701006470ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของแมงกานีสออกไซด์ผสมกราฟีนออกไซด์แอโรเจลเจือไนโตรเจนที่ใช้ของเหลวไอออนิคเจือโพแทสเซียมเฮกซะไซยาโนเฟอเรตเป็นอิเล็กไทรไลต์ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายณัฐพล มา นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวสรชา โกษาแสง
39 1801001659แบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ที่ใช้กระดาษเส้นใยนาโนคาร์บอนที่เจือด้วยออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นแผ่นคั่นกลาง ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ
40 1801001660ถ่านกัมมันต์จากข้าวสารเจ้าหอมมะลิสำหรับเป็นขั้วแคโทดและเป็นแผ่นคั่นเพื่อแบตเตอรี่ลิเทียมซัลเฟอร์ประสิทธิภาพสูงผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ นายจักรกริช ขันติโล
41 1801001661 วัสดุนาโนกราฟีนแบบฟองน้ำสามมิติที่มีรูพรุนและพื้นที่ผิวสูง ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ
42 1801005182ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ที่ใช้ซิลเวอร์แอโรเจลแบบเส้นใยนาโนที่กักเก็บลิเทียมเป็นขั้วแอโนดผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายณัฐพล ภัทรสุภากุล นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายสลาตัน ด้วงแดงโชติ
43 1801006294วัสดุนาโนกราฟีนแบบฟองน้ำสามมิติที่มีรูพรุนและพื้นที่ผิวสูงผ่านกระบวนการรีดักชันด้วยไมโครเวฟ ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ
44 1801006297แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมซัลเฟอร์จากขั้วไฟฟ้าแคโทดวัสดุผสมซัลเฟอร์กราฟีนแอโรเจลด้วยกระบวนการหลอมเหลว ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ
45 1801006298แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมซัลเฟอร์จากขั้วไฟฟ้าแคโทดจากสารละลายพอลิซัลไฟด์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยวัสดุกราฟีนแอโรเจล ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ
46 1801006973แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมซัลเฟอร์ประสิทธิภาพสูงที่ใช้กระดาษเส้นใยคาร์บอนที่ถูกปรับเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันด้วยปฏิกริยาการเชื่อมต่อพันธะเอไมด์เพื่อใช้เป็นวัสดุคั่นกลางผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวสรชา โกษาแสง นายณัฐพล มา นายปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ นายสลาตัน ด้วงแดงโชติ
47 1801006987แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมซัลเฟอร์ที่ใช้วัสดุแผ่นกั้นที่ปรับเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันด้วยพอลิอะนิลีนเป็นตัวดูดซับลิเทียมพอลิซัลไฟด์ผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายสุชาครีย์ ทับทิมคุณา นางสาวอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์
48 1801007074กระบวนการสังเคราะห์คาร์บอนควอนตัมดอท ผงกราไฟต์ละเอียด กราฟีนออกไซด์ และกราฟีนแอโรเจล จากแท่ง กราไฟต์ในแบตเตอรี่เซลล์ถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วโดยวิธีการแยกด้วยเคมีไฟฟ้าในตัวทำละลายที่ปราศจากไอออนผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นายวรพล เตชางกูร นายศรันย์ กาฬะสิน
49 1801007137วัสดุกักเก็บพลังงานแสงแบบซิงค์-แอร์ แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยมีโคบอลต์ออกไซด์เป็น ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงที่ขั้วไฟฟ้าแคโทดผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวชนิกานต์ โตมอญ นางสาวอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์ นายศรันย์ กาฬะสิน นายแสงชัย ศราวุธานุกูล
501801007530ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุลิเทียมแมงกานีสออกไซด์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยคาร์บอนเป็นขั้วแคโทดศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล
511801007531ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุลิเทียมนิคเกิลโคบอลต์อะลูมิเนียมออกไซด์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยคาร์บอนเป็นขั้วแคโทดผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล
52 1801007532ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ที่ใช้วัสดุลิเทียมนิคเกิลแมงกานีสโคบอลต์ออกไซด์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยคาร์บอนเป็นขั้วแคโทดผศ.ดร.มนตรี สว่างพฤกษ์ นางสาวจุฑาภรณ์ วุฒิพรหม นายณัฐพล ภัทรสุภากุล


Powered by MakeWebEasy.com