[ Highlight ] ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) จาก คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ

635 Views  | 

[ Highlight ] ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ระบบ ววน.) จาก คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ

ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ในการประชุม"เป้าหมายการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม"
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
#สกสว
#สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#เคลื่อนไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy