การอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการร่างคำขอและการพิจารณา ความสามารถในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร”

287 Views  | 

การอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการร่างคำขอและการพิจารณา ความสามารถในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร”

วิทยากร
1. คุณอุมากรณ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์
ผู้ตรวจสอบคำขอสิทธิบัตร กลุ่มเคมี กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

2. คุณปันจะ ห้าวหาญ
ผู้ตรวจสอบคำขอสิทธิบัตร กลุ่มวิศวกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย

หัวข้อการบรรยาย
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญา
• การร่าง และการยื่นคำขอสิทธิบัตร
• การพิจารณาความสามารถในการยื่นขอรับสิทธิบัตร

Related content

Powered by MakeWebEasy.com